ريشه ضرب المثل
گوهر شب چراغ داشتن
خراسان شمالي - مورخ یکشنبه 1391/10/17 شماره انتشار 18310

شاردن سياح فرانسوي درباره گوهر شب چراغ چنين نوشته: «ايرانيان مي گويند که ياقوت احمر و زبرجد و همچنين گوهر شب چراغ سنگ مشهوري است که ديگر وجود خارجي ندارد و قريب به يقين است که فقط ياقوت آتشي است که داراي رنگ و جلاي عالي است و از معدن هاي مصر استخراج مي شود.»

همچنين درباره گوهر شب چراغ نقل مي کنند که «در تاج خسروپرويز مرواريدهاي زيادي به کار رفته بود که به اندازه فندق بود. ياقوت هاي اناري رنگ آن در شب چون چراغ روشنايي مي داد و آن را در شب هاي تاريک به جاي چراغ به کار مي بردند.»خلاصه هرچه هست از درون همين داستان ها بود که ضرب المثل «گوهر شب چراغ» بيرون آمد که هرگونه درخشندگي و زيبايي را به آن مانند مي کنند. حتي در مقام رفيع دانش و معرفت نيز از همين مثل استفاده مي شود که در حقيقت همين طور هم هست چون دانش گوهر شب چراغي است که حجاب جهل و تاريکي را مي درد و حقايق و دقايق جهان را در نظر آدمي جلوه گر مي سازد. ريشه هاي تاريخي امثال و حکم، پرتويامتياز كاربران:
امتياز بدهيد:
نظرات
نام:
ايميل:
نظر:
كد امنيتي
کد مشخص نیست


كد امنيتي: